باستناد صورتجلسه مورخه 15/04/90 و دستورالعمل شماره 1/13/2/06/1014 اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي آذربايجانشرقي نظر به اهميت موضوع بدينوسيله به كليه پيرايشگران مردانه توصيه ميشود طبق مفاد زير عمل نمايند :

1)     از اصلاح مدلهاي غربي كه به نوعي ترويج منحط غرب وگروه هاي شيطان پرستي ميباشدواز برداشتن ابروخودداري گردد .

2)     از نصب تصاوير مدل به سبك غربي و پخش موسيقي مبتذل در محل كسب خودداري شود .

3)     داخل واحد صنفي از بيرون به راحتي قابل رويت باشد .

4)     نامگذاري واحد صنفي بايد نام مناسب با مضامين موافق عفت عمومي باشد .

5)     رعايت اصول حفاظت فيزيكي ،ايمني و بهداشتي محل كسب ،جهت جلوگيري ازمخاطرات احتمالي (سرقت ،آتش سوزي و ...)

6)     نصب پروانه كسب، نرخنامه تصويبي (ممهور به مهراتحاديه) و اعلانات ابلاغي ناجا و مجامع امورصنفي در محل مناسب كه در معرض ديد عموم باشد .

7)     عدم ايجاد مزاحمت براي همسايگان از جمله آلودگي صوتي ،سدمعبر و جلوگيري از تجمع بي مورد در داخل و جلوي  محل كسب .

8)     عدم استخدام وبكارگيري افراد فاقدصلاحيت (فردي و فني) ومشمولان غائب و اتباع خارجي غير مجاز درمحل كسب . 

9)     رعايت شئونات اسلامي توسط مدير و شاغلين در محل كسب .

     10) مسئوليت  نظارت برحسن  فعاليت متصديان در مغازه بر عهده مديريت مغازه بوده  و حضور مدير درتمام ساعات فعاليت

            الزامي ميباشد .

11) انجام فعاليت صرفاً در رسته مربوطه بوده و تداخل صنفي در مغازه غيرقانوني ميباشد .

12) از ورود انواع حيوانات به داخل مغازه خودداري گردد .

13) رعايت اصول بهداشتي خصوصاً پوشيدن روپوش و استفاده از وسايل يكبارمصرف الزامي ميباشد .

14) رعايت نظم در ساعات كار كه طبق توافق به عمل آمده با اماكن عمومي در نيمه اول سال تا 11 شب و در نيمه دوم سال تا 10 شب ميباشد .

15) حق عضويت سالانه اتحاديه به موقع پرداخت  و هرگونه اقدام اعم از جابجائي مغازه و تغيير شماره تلفن ثابت و همراه و تعطيلي مغازه بيش از 15 روز به اتحاديه اطلاع داده شود .

16) عدم ارتباط محل كسب با منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و اماكن عمومي همجوار .

17) خودداري از تبليغات كالاها و خدمات درشبكه هاي ماهواره اي .

18) محل كسب در مجاورت واشرافيت بر مراكز حساس و داراي طبقه بندي شده (امنيتي ،سياسي ،انتظامي و نظامي) و  واحدهاي صنفي مختص بانوان نباشد .

19) ممنوعيت تهيه ،نگهداري ،حمل و نقل ،عرضه و فروش كالاي قاچاق و اقلام ممنوعه و مسروقه .

تذكر1 : بديهي است اطلاعيه فوق در معرض ديد عموم نصب و همين اخطاريه به منزله اخطار كتبي تلقي شده و كليه اعضاء موظف به اجراي كامل مفاد آن بوده و در بازرسيهايي كه به همين منظور انجام خواهد شد ، در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق  قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد .

تذكر2 : از عموم شهروندان عزيز استدعا ميگردد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن اتحاديه آرايشگران 5239365 و يا با شماره تلفن اداره اماكن عمومي 4776666 اطلاع دهند .

 

قبلاً از همكاري شما اعضاء محترم كمال تشكر را دارد.

اتحاديه پيرايشگران مردانه تبريز _ اداره نظارت بر اماكن عمومي استان آذربايجانشرقي