باستناد نامه شماره 60383 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ؛ با توجه به تعطیلی کسب و کارها و عدم فعالیت شغلی به علت بیماری کرونا و کاهش میزان درآمد ،همکاران محترم میتواند جهت استمهال حق بیمه سهم کارفرمایی برای دو ماهه آذر و دی ماه سال 1399 مصوب جلسه چهل وهفتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخه 99/09/15 به شعبات سازمان تامین اجتماعی مراجعه و درخواست استمهال نمایند .