باستناد نامه شماره 60646 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،در خصوص جرایم عدم تمدید به موقع کارت بهداشت ،در متن مصوبه عنوان شده است در صورت عدم تمدید به موقع کارت بهداشت ،فرد مشمول جریمه دیرکرد می گردد و در این زمینه هیچگونه استثنائی از جمله وقفه های شغلی به دلیل بیماری ، مشاغل فصلی ، مصادف شدن انقضای کارت با ایام تعطیل و سایر موارد مشابه دیده نشده است و امکان عدم دریافت مبلغ جریمه وجود ندارد و اصولاً روش راستی آزمائی این قبیل موارد توسط دانشگاه وجود ندارد . سیستم سامانه به گونه ای طراحی گردیده است که فرد متقاضی از 15 روز قبل از انقضای اعتبار کارت می تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تمدید کارت بهداشت خود اقدام نماید لذا همکاران عزیز توجه داشته باشند قبل از اتمام تاریخ اعتبار کارت بهداشت (15  روز قبل از انقضای اعتبار کارت بهداشت) نسبت به تمدید کارت بهداشت خود اقدام نمایند . شایان ذکر است علی رغم شیوع بیماری کرونا ،صدور کارت بهداشتی در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت با هدف بیماریابی و قطع زنجیره انتقال بدون توقف و فعال بوده است .