باستناد نامه شماره 48053 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ، کارفرمایان خوش حساب که به هر عللی نتوانسته اند حق بیمه کارگران خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب منطبق بر آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در سال 97 از تاریخ 97/02/10 لغایت 97/04/10 در شعب تامین اجتماعی استان همزمان با سراسر کشور اجرا می گردد . جرائم متعلقه مربوط به بدهی های قبل از 95/12/29 مشمول این قانون میباشد و کارفرمایان محترم در مدت مقرر میتوانند با ارائه مدارک و مستندات به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به پرداخت و یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند .