باستناد نامه شماره 48504 اتاق اصناف مرکز استان آذبایجانشرقی ،استفاده از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی برای ارائه خدمات و تبلیغات ممنوع میباشد لذا کلیه های واحدهای صنفی باید از هرگونه تبلیغات و نحوه ارائه خدمات در فضای مجازی از طریق شبکه های اجتماعی خارجی خودداری نمایند .