باستناد نامه شماره 48481 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) می توانند با مراجعه به شعبه حوزه عملکرد کارگاه و با رعایت بخشنامه موضوع بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی ، نسبت به عقد قرارداد و درج مشخصات در ردیف اول لیست و حق بیمه ارسالی همراه با سایرین در زمره بیمه شدگان کارگاه قرار گیرند .