باستناد نامه شماره 48541 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ، و باستناد ماده (120) قانون کار و ماده (5) قانون تامین اجتماعی آندسته از اتباع خارجی که دارای مجوز اشتغال بوده و بطور دائمی یا موقت در ایران اشتغال به کار دارند اجباراً می بایست تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار بگیرند و چنانچه در کشور خود تحت پوشش بیمه های اجتماعی باشند با ارائه مستندات در مقابل حوادث ناشی از کار نزد این سازمان بیمه خواهد شد .