به اطلاع همکاران محترم در سطح شهر تبریز و حومه میرساند طی نامه شماره 57987 مورخه 99/03/27 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،در صورت پرداخت عوارض مشاغل و بهای خدمات پسماند به صورت نقدی در سال 1399 در سه ماهه اول 30 درصد در سه ماهه دوم 25 درصد در سه ماهه سوم 20 درصد در سه ماهه چهارم 15 درصد کاهش مبنای عوارض مشاغل و بهای خدمات پسماند (اعم از سال جاری و سال های گذشته ) اعمال خواهد شد .