باستناد نامه شماره 60800 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،با توجه به برودت هوا در روزهای اخیر که موجب افزایش مصرف و افت فشار گاز شده و همین امر سوخت رسانی را با مشکل مواجه نموده است و باعث قطعی برق در مناطق مختلف می گردد . لذا ازکلیه همکاران عزیز درخواست میشود جهت کاهش و مدیریت مصرف برق اقدام تا به سهم خود شرکت توزیع برق را در تامین برق پایدار و مطمئن یاری نمائیم .